Cunditziones Generales de Bèndida

Pro podere comporare in su situ nostru est pretzisu èssere mannos/as de edade. In sos prètzios de cada produtu est carculada s’IVA e balent fintzas a su momentu de sa còmpora. Pro sa Sardigna e pro s’Itàlia s’òrdinatzione mìnima est de € 50,00 e s’ispeditzione costat € 5,00, pro òrdines prus mannos de € 100,00 sos gastos de ispeditzione sunt a contu nostru. Pro totas sas àteras destinatziones s’òrdinatzione mìnima est de € 100,00 e s’ispeditzione costat € 15,00.

Tocat de pedire sa fatura in antis de totu, in su momentu de s’ordinatzione, ponende in su mòdulu dedicadu totus sos datos chi serbint pro sa faturatzione.

A pustis fata s’ordinatzione ais a retzire su rematu cun una email e, in casu de pagamentu pro mesu de bonìficu bancàriu, bos amus a dare sos datos bancàrios pro fàghere su pagamentu. Una email in fatu bos at a cunfirmare s’atzetatzione e su tratamentu de s’ordinatzione, e at a giùghere unu link chi bos at a permìtere de compudare s’istadu de s’ispeditzione. Si non bos arribat s’email de cunfirma bos pedimus de nos cuntatare a s’indiritzu info@nuscos.shop

Maneras e tempos de ispeditzione

Fatu su pagamentu, si totus sos artìculos ordinados sunt disponìbiles, s’ordinatzione at a èssere cumprida intro 48 oras (francu su sapadu e sas dies de càstigu) e dae cussu momentu s’intrega at a èssere fata intro 2-3 dies de traballu, francu su sapadu e sas dies de càstigu. Si unu produtu chi ais ordinadu non b’est prus o non b’est in sa cantidade pedida, ais a èssere cuntatados o informados a subra de sos tempos de intrega o a subra de sa disponibilidade de artìculos de su matessi tipu. Sas ordinatziones pagadas pro mesu de bonìficu bancàriu o cun Sardex ant a èssere imbiadas a sa retzida de s’acrèditu. Pro acurtziare sos tempos de ispeditzione podides imbiare sa retzida de versamentu a s’email info@nuscos.shop

S’intrega at a èssere fata su prus de sas bortas in sas oras de mesu de sa die (9:00 – 18:00). Nuscos no at responsabilidade pro sa tardada de s’intrega cajonadas dae su curreu o dae càusas de fortza majore. In casu de ausèntzia o de indiritzu non cumpridu o isballiadu s’ordinatzione at a abarrare in su magasinu in sa sede de su curreu, e at a èssere possìbile de pedire un’àteru tentativu de intrega o de la retirare pessonalmente intro 7 dies. Custas conditziones abarrant vàlidas pro sas ispeditziones fatas in Sardigna e in Itàlia, pro totus sas àteras destinatziones sos tempos de intrega diant podere patire mudamentos.

Ammonestos

Pro chi s’intrega siat fata chena ritardu est de importu chi su cliente inditet a manera esata s’indiritzu de ispeditzione e chi afiantzet sa reperibilidade sua in su recàpitu inditadu e chi su nùmene postu in su mòdulu de ordinatzione siat su matessi de su chi b’at in su tzitòfonu. Sos pachetes sunt intregados in su pranu de istrada, no est possìbile a cuncordare un’oràriu de intrega.

Recramos: paris cun s’intrega de su materiale fata dae su curreu, su cliente depet averguare chi s’imballàgiu siat intreu e chena dannos. Si sa cunfetzione est male posta, su cliente l’at a dèpere cuntestare iscriende deretu a su curreu cun sa clàusola “atzeto cun reserva e ispetzìfica relativa”. Difatis pro otènnere su remborsu tocat de pònnere in craru deretu su dannu atzapadu.

Problemas in sa frunidura

Su cliente, si atzapat fartas in sa mercantzia, tenet su dovere de las denuntziare intro 7 dies dae sa data de retzidura de su pachete pro mesu de un’email a s’indiritzu info@nuscos.shop alliongende sa fotografia de su produtu, cun s’òbligu, siat comente si siat, de mantènnere sana sa mercantzia, pro chi siat possìbile averguare sos problemas denuntziados dae su cliente matessi. Coladu custu tèrmine, sa mercantzia at a resurtare atzetada.

Deretu de retzessu e torraduras

Su cliente tenet su deretu de retzèdere de sa còmpora cunforma a s’art. 52 de su D.Lgs. 206/2005 gasi comente resusrtat mudadu dae su D.Lgs. 21/2014 intro 14 dies dae sa retzida de sa mercantzia. Cunditzione essentziale pro s’esertzìtziu de su deretu de retzessu est s’integridade sustantziale de su bene de torrare. Pro lu podere esertzitare est pretzisu imbiare una comunicatzione pro mesu de un’email a s’indiritzu info@nuscos.shop. Sa torradura de sa mercantzia est in gàrrigu a su cliente, sos produtos torrados a ispedire in contrassegnu no ant a èssere atzetados. Su dinare pagadu at a èssere rembursadu, francu sos gastos de ispeditzione, intro 14 dies dae sa retzida de sa mercantzia.

Su cliente, cando faghet un’ordinatzione, atzeta etotu sas cunditziones de bèndida mentovadas inoghe a subra. Cada ordinatzione imbiada rapresentat una propusta de contratu de su cliente.

Maneras de pagamentu

  • PostePay (Carta n. 4023 6009 7864 1803 – Intestatario: Antonella Bangoni)
  • Carta de crèditu o PayPal
  • Bonìficu bancàriu (IBAN NUSCOS: IT61 Q030 6917 3121 0000 0007 072);
  • Sardex (ID: 73947061 – Nome Utente: nuscos)